Ergon jistě najdete Kde Ergon najdete?;
pozadí odkaz na Kontakt.html
 
obrázek tlačítko odkaz O nás odkaz Ergon HOME
obrázek tlačítko Aktuality odkaz Aktuality
obrázek tlačítko Nabídka firmám odkaz Firmy.html
obrázek tlačítko Fotogalerie odkaz Fotogalerie.html
obrázek tlačítko Poradna Ergon
obrázek tlačítko Kontakt Ergon odkaz Kontakt Ergon

 Poradna ERGON

V souvislosti s USNESENÍM VLÁDY ČR ze dne 12.října 2020 č. 1028 o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb


BUDE PO DOBU TRVÁNÍ NOUZOVÉHO STAVU
PORADNA ERGON poskytovat poradenství POUZE PŘEDEM OBJEDNANÝM KLIENTŮM
Objednávky na e-mail, nebo tel.č.:
 734 863 270 , 734 692 216

        Poradna Ergon poskytuje odborné sociální poradenství občanůn Třinecka a okolních obcí, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci z důvodu finanční tísně a navazujících sociálních problémů (problematika bydlení, zaměstnanosti apod.). Zároveň poradna podporuje občany v tom, aby znali svá práva a povinnosti, uměli je uplatňovat a znali dostupné podpůrné služby, které jim pomohou řešit jejich životní situaci.

Činnost Poradny ERGON je spolufinancována:
    • Moravskoslezským krajem z Programu na podporu poskytování sociálních služeb
    • městem Třinec - Dotační program na podporu projektů v sociální oblasti ve městě Třinci

  Kontakty :

Vedoucí služby:   Mgr. Stanislava Valášková    mob.č.: 734 863 270  
Soc. pracovnice:   Mgr. Alena Kostková     mob.č.: 734 692 216  
Právníčka:   Mgr. Patricie Filipková  
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
.
adresa poradny: (mapa)
Poradna Ergon Provozní doba:
Poštovní 445 Po: 12 - 16
739 61 Třinec - St.Město Čt:  10 - 14
(budova GVUZD na autobusovém nádraží)
telefonické poradenství - 734 692 216   Út:  9 - 12

Linka na konci dokum

 


       Poradna Ergon v Třinci poskytuje ambulantní službu odborného sociálního poradenství podle § 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
       V rámci odborného sociálního poradenství je s klientem uzavírána ústní smlouva, písemná smlouva je s klientem uzavírána pouze v případě, pokud si ji klient výslovně vyžádá.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

•    Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (poskytnutí uživatelům informací a kontaktů navazujících služeb – občanské poradny, manželské poradny, zdravotní pojišťovny, úřady práce, lékaři – psychologové, policie, další úřady, soudy a jiné).
•    Sociálně terapeutické činnosti (poskytování poradenství v oblasti orientace v sociálních systémech a práva. Sociální poradenství – rozhovor se sociálním pracovníkem).
•    Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (poskytnutí uživatelům informací, rad, případně další pomoci v prostorách poradny – jako je poskytnutí vzorů podání, pomoc při sepsání žádosti, vyhledávání informací na internetových stránkách, telefonování ve prospěch uživatele na různé instituce. Pomoc vychází z individuálních potřeb klienta).

Poslání poradny Ergon:

       Posláním PORADNY ERGON je poskytování odborných rad a informací lidem, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci z důvodu finanční tísně a navazujících sociálních problémů (jako je problematika bydlení, pracovně právní vztahy a zaměstnanost, rodinné a mezilidské vztahy, majetkoprávní vztahy a náhrada školy, občanské soudní řízení) nebo lidem, jimž taková situace hrozí a neumějí ji řešit vlastními silami.

CÍLE PORADNY ERGON - směrem ke klientům
•    zprostředkovat uživatelům rady a aktuální informace k řešení jejich nepříznivé sociální situace.
•    pomáhat jednotlivcům zorientovat se ve svých problémech, nabízet možná řešení a vést je k samostatnému rozhodování.
•    podporovat uživatele v tom, aby znali svá práva a povinnosti, uměli vyjádřit své potřeby a hájit své oprávněné zájmy.

CÍLE PORADNY ERGON - směrem k rozvoji služby
Cíle směřující k dalšímu rozvoji služby jsou sestaveny každoročně dle platné metodiky (viz. Metodika k plánování rozvojových cílů pro daný rok) a sestavené cíle na daný rok.

ZÁSADY PORADNY ERGON

Bezplatnost – služby poskytované PORADNOU ERGON jsou zcela bezplatné

Individuálnost – při poskytování služby se opíráme o individuální přístup ke klientovi na základě jeho životní situace

Samostatnost – podporujeme klienta v co největší samostatnosti při řešení jeho životní situace

Profesionalita – služby poskytují kvalifikovaní a zkušení pracovníci, kteří neustále rozvijí svoji odbornost v souladu s aktuálními potřebami praxe

Důvěrnost – při poskytováni služby je kladen důraz na důvěrnost jednotlivých informací

Nestrannost – poradna přijímá každého člověka, který spadá do cílové skupiny klientů poradny, bez jakékoli předpojatosti a předsudků

Diskrétnost – zaměstnanci PORADNY ERGON zachovávají mlčenlivost ve vztahu ke klientovi. Nic, co se v poradně dozví od zájemce o službu či klienta služby, včetně informace o tom, že poradnu navštívil, nebude bez jeho písemného souhlasu předáno nikomu mimo poradnu. Konzultace probíhají v uzavřené místnosti bez přítomnosti dalších osob.

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou PORADNY ERGON může být každý občan starší věku 18 let, který se nachází v tíživé situaci, nebo mu tato situace hrozí, v důsledku finanční tísně a s ní souvisejících problémů (zadluženost, exekuce, ztráta bydlení, problémy v pracovně-právních, rodinných a mezilidských vztazích), neví jak svou situaci řešit, či ji nedokáží řešit sami.

Služby neposkytujeme

•    osobám vyžadujícím službu, kterou Poradna Ergon neposkytuje
•    osobám, jejichž stav neumožňuje spolupráci pro řešení jeho problémů např. agresivita, stav pod vlivem omamných a psychotropních látek apod
•    není-li volná kapacita

PROVOZNÍ PODMÍNKY PORADNY ERGON

•    Služba je přednostně poskytována předem objednanému klientovi. V případě, že se objednaný klient nedostaví, je služba poskytnuta jinému neobjednanému klientovi.
•    Při objednávání nového klienta je vhodné uvést telefonní číslo pro případnou zpětnou vazbu (zrušení termínu konzultace, stanovení nového termínu, přeobjednání a podobně).
•    Jedna konzultace zpravidla nepřesahuje 30 minut.
•    Poslední klient je přijat nejpozději 30 minut před koncem provozní doby.
•    Klienti mají možnost využít jednorázové poradenství nebo i dlouhodobou spolupráci, kdy se pracovník PORADNY ERGON stává průvodcem a poradcem při řešení jejich problému.
•    Poskytujeme poradenské služby sociálního pracovníka a právníka.
•    Konzultace s klientem může probíhat osobně, telefonicky i prostřednictvím e-mailu či dopisu (je-li uvedena zpáteční adresa).
KAPACITA SLUŽBY:   jeden klient na jednoho pracovníka.

Linka na konci dokum

Kontakt: mobil: 734 692 216 , 734 692 217 e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript